Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Publicaties

omslag Parkeergarages: brandveiligheid en ventilatie

Parkeergarages: brandveiligheid en ventilatie

L.E.J.J. Schaap, E.W. Janse en H. Versteeg, Parkeergarages: brandveiligheid en ventilatie. Een probleemverkenning en suggesties voor oplossingen, SBR, Rotterdam 2004, ISBN 90-5367-390-3, formaat A4, 40 p.

prijs: normaal € 42,50   bedrijfsleden BmS: € 38,00


Ontwerpers hebben nog altijd onvoldoende houvast over de eisen waaraan een parkeergarage moet voldoen om te vallen binnen de normen van brandveiligheid en gezondheid. De consequentie is dat betrokken partijen bij de bouw van een parkeergarage zelf regels gaan opstellen en bestaande regels op eigen wijze interpreteren. Deze SBR-publicatie doet een aantal aanbevelingen om te komen tot bevredigende oplossingen. Zo zou de regelgeving van het Bouwbesluit meer moeten worden aangepast aan de dagelijkse bouwpraktijk waar mechanische ventilatie in het geding is. Ook moet beter worden ingespeeld op het dimensioneren van de garage met het oog op het CO2-gehalte. Verder is het zaak dat de eisen in NEN 2443 niet langer meer belemmerend werken bij de bouw van natuurlijk geventileerde garages.

Aan deze publicatie ligt geen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Het is geschreven op basis van uitputtende literatuurstudies. Daaruit komt naar voren dat er weliswaar eisen en normen zijn voor de bouw van parkeergarages, maar dat die normen niet dekkend zijn. In een bijlage bij het rapport beschrijven de samenstellers de historische redenen voor deze verwarring. De publicatie behandelt niet alleen de brandveiligheid, maar ook de aanpalende terreinen ventilatie en luchtkwaliteit.
Bij de brandveiligheid zijn er een aantal knelpunten te onderkennen. Deze hebben te maken met onduidelijkheid rond de juiste brandcompartimentering, de loopafstanden, de droge blusleidingen en de constructieve sterkte van de parkeergarage in het geval van brand. Ook blijft het onderscheid tussen open en gesloten parkeergarages van belang.
Wat de ventilatie betreft, kunnen ontwerpers terugvallen op het Bouwbesluit. Die eisen zijn echter niet volledig. Allereerst zijn de normen toegesneden op natuurlijke ventilatie (en niet op mechanische ventilatie), de eisen zijn geschreven voor kleinere garages en zijn bovendien nietszeggend waar het gaat om de verdeling van de ventilatie in de garage.
Omdat de tekortkomingen van het Bouwbesluit hierin worden onderkend, wordt vaak teruggegrepen naar de eisen van NEN 2443. De toepassing van NEN 2443 wordt vaak zelfs verplicht gesteld door gemeenten en brandweer. Voor niet al te grote garages met natuurlijke ventilatie is deze norm afdoende. In het geval van mechanische ventilatie is het Besluit Woon- en verblijfsgebouwen een betere optie.
Wat de luchtkwaliteit betreft spitst de actuele discussie zich toe op de benzeenbijdrage in parkeergarages. Deze is in het geval van natuurlijke ventilatie zo gering dat een aparte beoordeling overbodig is.